Algemene verkoopsvoorwaarden

 
Algemeen
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en over- eenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voor- waarden.
In onderhavige tekst wordt “klant” genoemd, degene die de bestelling of order geeft en “leve- rancier” degene die het order aanvaardt en uitvoert.
De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaar- den. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier.
 
Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen
Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbe- reidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden. Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.
Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door de leverancier ont- worpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.
Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.
 
Bestellingen
Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aanspra- kelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.
De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde produkten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.
Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, cliché’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afge- wezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.
 
Proefdruk, aansprakelijkheid
De klant kan steeds verzoeken om proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren waarvan één gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig ge- schreven en ondertekend, aan de leverancier wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoor- delijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen die een veran- dering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebracht worden.
Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoorde- lijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden.
Als de klant digitale bestanden ter beschikking stelt zonder uitgeprinte versie, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Bij digi- tale bestanden moet de klant zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.
 
Leveringstermijn
Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.
Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de ter- mijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, tek- sten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.
Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.
 
Bewaargeving, risico materialen van klant
De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, cd’s, dvd’s, digitale bestanden, cliché’s, stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.
 
Toegestane afwijkingen
De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier en andere materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toe- passing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, riemgewichten, afmetin - gen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke.
Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:
a)bestelling, in dikte van papier of karton, in het gewicht van de drukdragers. Eventuele meer- exemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend;
  1. lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering,eenvormig heid, van vooren achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;
  2. bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan;
  3. volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veran - derlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet wor - den toegestaan.
 
Tijdschriften, periodieken
Gezien bepaalde overeenkomsten aangaande leveringen van materialen dienen getroffen te worden met toeleveringsbedrijven, kan een klant het uitvoeren van een tijdschrift of periodiek aan de leverancier slechts onttrekken mits het naleven van in acht te nemen opzegtermijnen waarvan de duur als volgt wordt bepaald:
De opzeg dient aangetekend te geschieden.
Bij niet-naleving van deze termijnen zal de klant aan de leverancier een vergoeding verschul - digd zijn in verhouding tot de opgelopen schade en winstderving gedurende de niet nageleef - de periode
 
Levering
De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.
De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk ge - steld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.
Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzen - dingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.
 
Klachten
Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd na vaststelling van de gebreken.
Indien de klant nalaat levering te ontvangen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdokument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.
Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.
De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke terug - gave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.
 
Betaling
De leverancier heeft het recht om het volledig bedrag te vragen bij elke bestelling.
De factuur is betaalbaar, ter woonplaats van de leverancier, contant of op bepaalde termijn.
Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending
Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde faktuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste
drag, met een minimum van 50,00 €.
Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volle - dige levering.
Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudt de leveran - cier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend kontrakt te verbreken.
Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.
Bevoegdheid
Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen.
Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.